Czyn nieuczciwej konkurencji: jak rozpoznać i zapobiegać?

Czyn nieuczciwej konkurencji: jak rozpoznać i zapobiegać?
Autor Ignacy Górski
Ignacy Górski22 maja 2024 | 5 min

Czyn nieuczciwej konkurencji to działanie sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami, które zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy. Możliwość rozpoznania i zapobiegania takim praktykom jest kluczowa dla uczciwej konkurencji i ochrony własnych interesów. W tym artykule przyjrzymy się definicji czynu nieuczciwej konkurencji, konkretnym przykładom, konsekwencjom prawnym oraz sposobom obrony przed tego rodzaju zachowaniami.

Kluczowe wnioski:

 • Czyn nieuczciwej konkurencji to działanie krzywdzące dla innych firm i konsumentów. Podlega odpowiedzialności prawnej.
 • Przykładami takich praktyk są wprowadzanie w błąd, naśladownictwo produktów, reklama porównawcza z naruszeniem prawa.
 • Przesłankami uznania działania za czyn nieuczciwej konkurencji są m.in. sprzeczność z prawem, dobrymi obyczajami oraz zagrożenie cudzych interesów.
 • Konsekwencją może być obowiązek naprawienia szkody, zapłaty odszkodowania, a nawet odpowiedzialność karna.
 • Ważne jest monitorowanie rynku, dokumentowanie naruszeń oraz odpowiednie reagowanie na nieuczciwe praktyki konkurencji.

Definicja czynu nieuczciwej konkurencji w prawie polskim

Pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji zostało szczegółowo określone w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z jej definicją, czynem nieuczciwej konkurencji jest każde działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeśli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Innymi słowy, chodzi o wszelkie nieuczciwe praktyki w obrocie gospodarczym, które mogą zaszkodzić konkurentom lub konsumentom.

Co ważne, czynem nieuczciwej konkurencji jest także rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, które mogą wyrządzić szkodę innemu przedsiębiorcy. Ustawa definiuje takie zachowania jako działania mogące przynieść konkretne korzyści nieuczciwie działającemu podmiotowi kosztem innych firm.

W świetle prawa czynem nieuczciwej konkurencji mogą być uznane różnorodne praktyki, od podawania nieprawdziwych informacji reklamowych, przez podszywanie się pod cudzą markę, aż po działania naruszające tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszystkie te zachowania, jeśli prowadzą do nieuprawnionej przewagi konkurencyjnej, mogą być ścigane na mocy przepisów antymonopolowych.

Warto pamiętać, że za czyn nieuczciwej konkurencji można zostać pociągniętym do odpowiedzialności cywilnej, a w niektórych przypadkach nawet karnej. Przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji leży zatem w interesie każdego przedsiębiorcy dbającego o renomę swojej firmy.

Przykłady czynów nieuczciwej konkurencji w biznesie

person wearing black coat close-up photography

W praktyce czyn nieuczciwej konkurencji może przybierać różne formy. Do najbardziej typowych przykładów tego rodzaju praktyk należą:

 • Naśladownictwo produktów, usług lub wizerunku konkurencji (kopiowanie opakowań, nazw, logotypów)
 • Rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o ofertach konkurentów
 • Reklama porównawcza naruszająca przepisy prawa lub zawierająca nieprawdziwe treści
 • Nieuczciwe pozyskiwanie lub wykorzystywanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
 • Nakłanianie pracowników konkurencji do niewywiązywania się z obowiązków, przejścia do innej firmy itp.

Inne przykłady to tzw. spamming, czyli rozsyłanie niezamówionych informacji handlowych, niewłaściwe korzystanie z oznaczeń geograficznych lub patentów bez zgody uprawnionych podmiotów, a także praktyki dyskredytujące lub oczerniające innych przedsiębiorców.

Warto zwrócić uwagę, że czynem nieuczciwej konkurencji jest także wykorzystanie cudzej renomy w celach reklamowych bez zgody uprawnionego podmiotu. Takim zachowaniem byłoby na przykład posługiwanie się sformułowaniami sugerującymi związek z uznaną marką, gdy w rzeczywistości on nie występuje.

Czytaj więcej: Pełnomocnictwo bankowe: uprawnienia i obowiązki pełnomocnika

Przesłanki uznania działań za czyn nieuczciwej konkurencji

Aby konkretne działanie zostało uznane za czyn nieuczciwej konkurencji, muszą zostać spełnione określone przesłanki. Zgodnie z przepisami, wymienia się tu:

 • Sprzeczność z prawem - działanie jest niezgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi, np. z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czy Kodeksem cywilnym.
 • Sprzeczność z dobrymi obyczajami - zachowanie narusza ogólnie przyjęte normy moralne, zasady uczciwego obrotu gospodarczego oraz dobre praktyki przedsiębiorców.
 • Zagrożenie lub naruszenie interesu innego przedsiębiorcy lub klienta - nieuczciwa praktyka przyniosła lub mogła przynieść szkodę innemu podmiotowi gospodarczemu lub konsumentowi.

Przy ocenie, czy doszło do czynu nieuczciwej konkurencji, bierze się pod uwagę wszystkie okoliczności konkretnego przypadku. Kluczowe jest ustalenie, czy rzeczywiście miało miejsce nieuczciwe działanie mogące zaszkodzić legalnie działającej konkurencji lub nabywcom. Pomocne w tym będą dowody, np. dokumentacja naruszeń, opinie biegłych czy zeznania świadków.

Konsekwencje prawne czynu nieuczciwej konkurencji

Nieuczciwe praktyki w obrocie gospodarczym mogą rodzić poważne konsekwencje prawne. Należą do nich:

Odpowiedzialność cywilna - przedsiębiorca dopuszczający się czynu nieuczciwej konkurencji może zostać zobowiązany do naprawienia szkody, zapłaty odpowiedniego odszkodowania lub sumy pieniężnej na określony cel społeczny. Sąd może również nakazać usunięcie skutków naruszenia, złożenie oświadczenia lub wydać zakaz dalszego dopuszczania się podobnych działań.

Odpowiedzialność karna - w przypadku niektórych rodzajów czynu nieuczciwej konkurencji istnieje możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej. Zgodnie z przepisami, grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności do lat 2. Kara może być surowsza, jeśli czyn spowodował znaczną szkodę majątkową lub dopuszczono się go w stosunku do dużej liczby przedsiębiorców.

Warto zaznaczyć, że do odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji mogą zostać pociągnięte zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. W przypadku spółek może ona dotyczyć członków zarządu lub pracowników, jeśli działali oni w jej imieniu lub interesie.

Sposoby ochrony przed czynami nieuczciwej konkurencji

Przedsiębiorcy mają do dyspozycji różne środki ochrony przed czynami nieuczciwej konkurencji. Należą do nich:

Podsumowanie

Czyn nieuczciwej konkurencji to działanie sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami, które szkodzi lub zagraża interesom innych przedsiębiorców. Ustawa szczegółowo definiuje, co jest uznawane za tego rodzaju praktyki, od naśladownictwa po rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. Czynem nieuczciwej konkurencji jest każde zachowanie przynoszące nieuprawnioną przewagę kosztem konkurentów.

Nieuczciwe praktyki podlegają odpowiedzialności cywilnej i karnej. Przedsiębiorcy mają jednak do dyspozycji różne środki ochrony - od dochodzenia roszczeń sądowych, przez zabezpieczenie dowodów, po przeciwdziałanie tego typu zachowaniom. Zapobieganie czynom nieuczciwej konkurencji leży w interesie każdej firmy dbającej o reputację i uczciwość prowadzonej działalności.

Najczęstsze pytania

Kluczowe jest ustalenie, czy doszło do działania sprzecznego z prawem lub dobrymi obyczajami, które naruszyło lub zagroziło interesom innego przedsiębiorcy. Pomocne będą dowody, takie jak dokumentacja naruszeń, opinie biegłych czy zeznania świadków.

Do odpowiedzialności mogą zostać pociągnięte zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, np. spółki. Dotyczyć to może członków zarządu, pracowników lub samej firmy, jeśli działali oni w jej imieniu lub interesie.

Grozi za nie odpowiedzialność cywilna (np. odszkodowanie, zakaz działań) oraz karna - grzywna, ograniczenie lub nawet pozbawienie wolności. Mogą być one surowsze, jeśli spowodowano znaczną szkodę majątkową lub naruszeń było więcej.

Przedsiębiorca może dochodzić roszczeń sądowych, zabezpieczać dowody naruszeń, podejmować działania edukacyjne i informacyjne oraz dbać o przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji we własnej firmie.

Tak, zgodnie z definicją czynu nieuczciwej konkurencji jest nim rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, które mogą wyrządzić szkodę innemu przedsiębiorcy.

5 Podobnych Artykułów

 1. Przegląd przestępstw i kar według Kodeksu Karnego
 2. Wątpliwości wokół kadencji Prokuratora Generalnego – wyjaśniamy
 3. Oficjalne opłaty adwokackie w Polsce – stawki i regulacje
 4. Czym jest małżeństwo w świetle prawa? Definicja i przepisy
 5. Dzień Prawnika: jak obchodzić to wyjątkowe święto zawodowe?
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Ignacy Górski
Ignacy Górski

Jestem prawnikiem, który zdecydował się dzielić wiedzą prawną i społeczną przez założony przeze mnie portal. Moje artykuły to efekt pasji do prawa i chęci przekazywania skomplikowanych zagadnień w przystępny sposób. Specjalizuję się w prawie cywilnym i adwokaturze, a moje analizy prawne oraz komentarze do aktualnych wydarzeń pomagają czytelnikom zrozumieć, jak prawo wpływa na ich codzienne życie. Zapraszam do lektury i interakcji.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły