Co to jest kasacja w prawie karnym? Wyjaśnienie procedury prawnej

Co to jest kasacja w prawie karnym? Wyjaśnienie procedury prawnej
Autor Ignacy Górski
Ignacy Górski10 lipca 2024 | 9 min

Co to kasacja w prawie karnym? To nadzwyczajny środek odwoławczy, który umożliwia stronom zakwestionowanie prawomocnego wyroku sądu. Kasacja jest ostatnią deską ratunku dla tych, którzy uważają, że w ich sprawie doszło do rażącego naruszenia prawa. W tym artykule przyjrzymy się bliżej procedurze kasacyjnej, jej znaczeniu w polskim systemie prawnym oraz kluczowym aspektom, które musisz znać, rozważając wniesienie kasacji.

Kluczowe wnioski:
 • Kasacja to wyjątkowy środek odwoławczy, stosowany po wyczerpaniu zwykłej ścieżki apelacyjnej.
 • Możesz wnieść kasację tylko w przypadku rażącego naruszenia prawa, które miało istotny wpływ na treść wyroku.
 • Termin na wniesienie kasacji to 30 dni od doręczenia wyroku z uzasadnieniem.
 • Kasację rozpatruje Sąd Najwyższy, a jej wniesienie wiąże się z opłatą i obowiązkiem sporządzenia jej przez adwokata lub radcę prawnego.
 • Skuteczna kasacja może prowadzić do uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.

Co to kasacja w prawie karnym: definicja i znaczenie

Co to jest kasacja w prawie karnym? To nadzwyczajny środek odwoławczy, który umożliwia stronom postępowania zakwestionowanie prawomocnego wyroku sądu. Kasacja jest ostatnią instancją w polskim systemie prawnym, dającą szansę na zmianę niekorzystnego orzeczenia.

Kasacja to nie jest zwykła apelacja. To instrument prawny o szczególnym charakterze, który można zastosować tylko w wyjątkowych sytuacjach. Jej celem jest usunięcie z obrotu prawnego orzeczeń zawierających poważne błędy prawne, które mogły mieć istotny wpływ na treść wyroku.

Znaczenie kasacji w prawie karnym jest ogromne. Stanowi ona gwarancję praworządności i sprawiedliwości, dając możliwość naprawienia błędów sądowych, które mogłyby prowadzić do niesłusznego skazania lub uniewinnienia. To swoisty "zawór bezpieczeństwa" systemu prawnego.

Warto podkreślić, że co to jest kasacja to nie tylko teoretyczny konstrukt prawny, ale realne narzędzie ochrony praw obywateli. Dzięki niej można zakwestionować nawet prawomocne wyroki, jeśli doszło do rażącego naruszenia prawa lub jaskrawej niesprawiedliwości.

Kasacja jest rozpatrywana przez Sąd Najwyższy, co podkreśla jej wyjątkowy charakter. Nie jest to jednak automatyczna gwarancja zmiany wyroku - Sąd Najwyższy bada sprawę pod kątem naruszeń prawa, a nie faktów ustalonych w poprzednich instancjach.

Podstawy do wniesienia kasacji: co to i kiedy możliwe?

Gdy zastanawiamy się, co to jest kasacja w kontekście jej podstaw, musimy pamiętać, że nie każde niezadowolenie z wyroku może być powodem jej wniesienia. Podstawy kasacji są ściśle określone w prawie i dotyczą poważnych naruszeń przepisów.

Główną podstawą do wniesienia kasacji jest rażące naruszenie prawa, które mogło mieć istotny wpływ na treść orzeczenia. Może to dotyczyć zarówno prawa materialnego, jak i procesowego. Przykładem może być błędna interpretacja przepisów czy poważne naruszenia proceduralne.

Kasację można wnieść również w przypadku zaistnienia tzw. bezwzględnych przyczyn odwoławczych. Są to sytuacje tak poważne, że samo ich wystąpienie uzasadnia uchylenie wyroku, bez konieczności badania ich wpływu na treść orzeczenia. Może to być np. niewłaściwy skład sądu czy naruszenie prawa do obrony.

Ważne jest, aby pamiętać, że kasacja nie jest trzecią instancją sądową. Nie można jej wnieść tylko dlatego, że nie zgadzamy się z oceną dowodów czy ustaleniami faktycznymi sądu. Kasacja służy do korygowania błędów prawnych, a nie do ponownego rozpatrywania faktów sprawy.

Kasację można wnieść zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego. Jednak w przypadku kasacji na niekorzyść obowiązują dodatkowe ograniczenia, mające na celu ochronę praw oskarżonego i zasady pewności prawa.

Czytaj więcej: Dr Hanna Machińska: sylwetka zawodowa wybitnej prawniczki

Czytaj więcej: Pro bono: jak nieodpłatna pomoc prawna zmienia rzeczywistość?

Procedura składania kasacji: krok po kroku

Proces składania kasacji to skomplikowana procedura, która wymaga dokładnego zrozumienia, co to jest kasacja i jakie są jej formalne wymogi. Pierwszym krokiem jest sporządzenie kasacji przez uprawniony podmiot - w większości przypadków musi to być adwokat lub radca prawny.

Kasację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie 30 dni od doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem. W piśmie procesowym należy dokładnie wskazać zaskarżone orzeczenie, określić, czy kasacja dotyczy całości czy części wyroku, oraz sformułować zarzuty kasacyjne.

Kolejnym etapem jest precyzyjne określenie zarzutów kasacyjnych. Muszą one wskazywać na konkretne naruszenia prawa, które miały wpływ na treść orzeczenia. Nie wystarczy ogólne stwierdzenie niezadowolenia z wyroku - zarzuty muszą być konkretne i prawnie uzasadnione.

Po złożeniu kasacji, sąd który wydał zaskarżony wyrok, dokonuje wstępnej kontroli formalnej. Jeśli kasacja spełnia wszystkie wymogi, zostaje przekazana do Sądu Najwyższego. W przeciwnym razie może zostać odrzucona już na tym etapie.

Sąd Najwyższy rozpoznaje kasację na rozprawie lub na posiedzeniu bez udziału stron. Może ją oddalić, jeśli uzna ją za bezzasadną, lub uwzględnić, co zazwyczaj prowadzi do uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.

Terminy i koszty związane z kasacją: co to warto wiedzieć

Mówiąc o tym, co to jest kasacja, nie można pominąć kwestii terminów i kosztów. Termin na wniesienie kasacji wynosi 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem. Jest to termin zawity, co oznacza, że jego przekroczenie skutkuje odrzuceniem kasacji.

Koszty związane z kasacją mogą być znaczące. Obejmują one opłatę sądową, która w sprawach karnych wynosi obecnie 450 zł. Dodatkowo, trzeba liczyć się z kosztami zastępstwa procesowego, gdyż kasację musi sporządzić i podpisać adwokat lub radca prawny.

Warto wiedzieć, że w niektórych przypadkach można ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych lub przyznanie pełnomocnika z urzędu. Dotyczy to sytuacji, gdy strona nie jest w stanie ponieść kosztów bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny.

 • Termin na wniesienie kasacji: 30 dni od doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem
 • Opłata sądowa: 450 zł
 • Koszty zastępstwa procesowego: zależne od indywidualnej umowy z adwokatem lub radcą prawnym
 • Możliwość ubiegania się o zwolnienie z kosztów lub pełnomocnika z urzędu

Pamiętajmy, że wniesienie kasacji nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego wyroku. Jeśli zależy nam na wstrzymaniu wykonania orzeczenia, należy złożyć osobny wniosek o wstrzymanie wykonania orzeczenia do czasu rozpoznania kasacji.

Skutki prawne kasacji: co to oznacza dla stron postępowania

Rozważając, co to jest kasacja w kontekście jej skutków prawnych, należy pamiętać, że mogą one być daleko idące dla wszystkich stron postępowania. Przede wszystkim, uwzględnienie kasacji prowadzi do uchylenia zaskarżonego wyroku w całości lub w części.

Jeśli Sąd Najwyższy uwzględni kasację, sprawa zazwyczaj wraca do ponownego rozpoznania przez sąd niższej instancji. Oznacza to, że postępowanie zaczyna się niejako od nowa, ale z uwzględnieniem wskazówek i zaleceń Sądu Najwyższego.

Warto podkreślić, że orzeczenie wydane w wyniku rozpoznania kasacji jest ostateczne i nie przysługuje od niego żaden środek odwoławczy. To podkreśla wagę i finalność postępowania kasacyjnego w polskim systemie prawnym.

Dla oskarżonego uwzględnienie kasacji może oznaczać szansę na uniewinnienie lub złagodzenie kary. Z kolei dla oskarżyciela może to być możliwość naprawienia błędów procesowych i doprowadzenia do sprawiedliwego osądzenia sprawy.

Należy jednak pamiętać, że kasacja może być również oddalona, jeśli Sąd Najwyższy uzna ją za bezzasadną. W takim przypadku zaskarżony wyrok pozostaje w mocy, a strona wnosząca kasację musi liczyć się z poniesieniem dodatkowych kosztów postępowania.

Kasacja a inne środki odwoławcze: co to za różnice?

Analizując, co to jest kasacja, warto porównać ją z innymi środkami odwoławczymi dostępnymi w polskim prawie karnym. Główna różnica między kasacją a apelacją polega na tym, że kasacja jest środkiem nadzwyczajnym, podczas gdy apelacja jest zwykłym środkiem odwoławczym.

Apelacja służy do zakwestionowania wyroku sądu pierwszej instancji i może dotyczyć zarówno ustaleń faktycznych, jak i kwestii prawnych. Kasacja natomiast może być wniesiona tylko od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego i co do zasady dotyczy wyłącznie kwestii prawnych.

Innym środkiem nadzwyczajnym jest wznowienie postępowania. Różni się ono od kasacji tym, że służy do wzruszenia prawomocnego orzeczenia w przypadku ujawnienia nowych faktów lub dowodów, które nie były znane w trakcie procesu.

Kasacja, w przeciwieństwie do apelacji, nie może być oparta na zarzutach dotyczących niewspółmierności kary. Sąd Najwyższy, rozpoznając kasację, nie bada ponownie faktów sprawy, koncentrując się wyłącznie na kwestiach prawnych.

 • Kasacja: nadzwyczajny środek odwoławczy, dotyczy kwestii prawnych, wnoszony od prawomocnych wyroków
 • Apelacja: zwykły środek odwoławczy, może dotyczyć faktów i prawa, wnoszony od nieprawomocnych wyroków
 • Wznowienie postępowania: nadzwyczajny środek, służy do wzruszenia wyroku w przypadku nowych faktów lub dowodów

Podsumowanie

Kasacja w prawie karnym to nadzwyczajny środek odwoławczy, dający możliwość zakwestionowania prawomocnego wyroku. Co to jest kasacja? To ostatnia szansa na naprawienie poważnych błędów prawnych, które mogły wpłynąć na treść orzeczenia. Wymaga ona spełnienia ścisłych wymogów formalnych i merytorycznych.

Wniesienie kasacji wiąże się z określonymi terminami i kosztami, ale może prowadzić do uchylenia zaskarżonego wyroku. Co to jest kasacja w praktyce? To skomplikowana procedura prawna, wymagająca specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika przy jej sporządzaniu i wnoszeniu.

5 Podobnych Artykułów

 1. Przegląd przestępstw i kar według Kodeksu Karnego
 2. Prof. Adam Bodnar: obrońca praw człowieka w jednym artykule
 3. Jan Olszewski – szczegółowy życiorys byłego premiera Polski
 4. Czym jest małżeństwo w świetle prawa? Definicja i przepisy
 5. Jak przygotować się do egzaminu na doradcę restrukturyzacyjnego?
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Ignacy Górski
Ignacy Górski

Jestem prawnikiem, który zdecydował się dzielić wiedzą prawną i społeczną przez założony przeze mnie portal. Moje artykuły to efekt pasji do prawa i chęci przekazywania skomplikowanych zagadnień w przystępny sposób. Specjalizuję się w prawie cywilnym i adwokaturze, a moje analizy prawne oraz komentarze do aktualnych wydarzeń pomagają czytelnikom zrozumieć, jak prawo wpływa na ich codzienne życie. Zapraszam do lektury i interakcji.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły